logo strandmeubel

A+ A A-

Algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Strandmeubel.nl, gevestigd te Noordwijk
Versie geldig vanaf 6-9-2012

Inleiding
Strandmeubel.nl is een (web)winkel gespecialiseerd in steigerhouten meubelen. Bestellingen en aankopen via onze website kunnen vierentwintig (24) uur per dag zeven (7) dagen per week worden gedaan. De klant dient tenminste achttien (18) jaar te zijn om bij Strandmeubel.nl te kunnen bestellen.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van Strandmeubel.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Strandmeubel.nl

1.2 De consument krijgt de mogelijkheid om bij de bestelling akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. De bestelling vind plaats zodra de consument met deze voorwaarden akkoord is. Zodra de bestelling is geplaatst geeft de consument te kennen dat deze akkoord is met de voorwaarden. Strandmeubel.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Strandmeubel.nl erkend.

1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging hiervan door Strandmeubel.nl op het door de klant opgegeven emailadres.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Strandmeubel.nl gaat over tot het leveren van het product, zodra de betaling is ontvangen.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Strandmeubel.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Alle bestellingen worden via transporteurs verzonden of kunnen worden afgehaald bij Strandmeubel.nl. De transporteur bezorgt vijf dagen per week.

2.4 Artikelen dienen bij levering gecontroleerd te worden. Indien blijkt dat de producten, ten tijde van levering, beschadigd zijn, wordt de consument verplicht om de levering niet te accepteren. De consument dient Strandmeubel.nl hier binnen 3 dagen van op de hoogte te stellen per e-mail.

2.5 Pakketten worden volgens afspraak met de klant afgeleverd bij het opgegeven afleveradres.

2.6 Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. 2.7 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. 2.8 Aan de leveringsplicht van Strandmeubel.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Strandmeubel.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de transporteur tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.1a De looptijd van aanbiedingen is niet van te voren bepaald en kan dus verschillen.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de klant het recht (herroepingsrecht) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Strandmeubel.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Strandmeubel.nl. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

4.2 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Strandmeubel.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald.

4.3 Bij een retourzending of ruiling dient de klant per e-mail contact op te nemen alvorens de klant een artikel aan Strandmeubel.nl retourneert. 4.4 Retourzendingen en ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. Franco of rembourszendingen worden door Strandmeubel.nl nooit geaccepteerd.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Strandmeubel.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Strandmeubel.nl. Strandmeubel.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 5.2 Strandmeubel.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 Strandmeubel.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.

6.2 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Strandmeubel.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Strandmeubel.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Strandmeubel.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Strandmeubel.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Strandmeubel.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Strandmeubel.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Strandmeubel.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Strandmeubel.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 Strandmeubel.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Strandmeubel.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Strandmeubel.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Strandmeubel.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Strandmeubel.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Strandmeubel.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Strandmeubel.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Strandmeubel.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Strandmeubel.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Strandmeubel.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Zolang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde artikelen eigendom van Strandmeubel.nl.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Strandmeubel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, door welke oorzaak dan ook, welke ontstaan is aan de klant, aan zaken van de klant, aan de klant of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is Strandmeubel.nl nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

12.2 De inhoud van deze site is met veel zorgvuldigheid samengesteld. Strandmeubel.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid en/of de inhoud van deze informatie. Strandmeubel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op www.strandmeubel.nl in mailings of alle verstrekte offline informatie.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten tussen Strandmeubel.nl en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Als het gaat om internationale koopovereenkomsten, dan is het Weens Koopverdrag van toepassing. Mits de participerende landen bij het verdrag zijn aangesloten.

Noordwijk, 6-9-2012

Strandmeubel.nl - De Scheysloot 42, 2201 GN Noordwijk, Nederland, T +31 (0)6 48 47 86 14
KVK nr. 62619802 - BTW nr. NL183532004B02